Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden bij Rijschool Dinges houden we graag leesbaar en simpel. Alles vastleggen in voorwaarden kan niet. Dat proberen we daarom ook niet. Rijschool Dinges handelt niet naar de letter maar naar de geest (de bedoeling) van deze voorwaarden. 

Wat je van Rijschool Dinges mag verwachten 

  1. Dat de Rijlessen worden gegeven door bevoegde instructeurs die voldoen aan de vereisten van de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen.  
  1. Dat de tijdsduur van de te geven rijles van 60 of 90 minuten volledig wordt benut voor het geven van rijles. 
  1. Dat het praktijkexamen, tussentijdse toets en theorie-examen worden aangevraagd, nadat je Rijschool Dinges hebt gemachtigd en alle kosten zijn betaald. Het praktijkexamen, tussentijdse toets en herexamen worden pas aangevraagd wanneer de instructeurs van Rijschool Dinges, met hun expertise, hebben beoordeeld dat de leerling hier klaar voor is.  
  1. Dat een verzekering is afgesloten welke in ieder geval een dekking biedt van € 2.500.000 tegen aansprakelijkheid van Rijschool Dinges tegenover de leerling.  

Wat Rijschool Dinges van jou mag verwachten 

  1. Dat alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de lessen worden gevolgd.  
  1. Dat je voor je rijlessen aanwezig bent op de afgesproken tijd en locatie. Als je een kwartier te laat bent, kan de les niet doorgaan en wordt de volledige lestijd in rekening gebracht.  
  1. Dat je een rijles minimaal 24 uur voor aanvang van een rijles annuleert via de PlanGo app of bij je rijinstructeur. Een te laat afgezegde les wordt volledig in rekening gebracht (ook bij ziekte) tenzij er sprake is van overmacht zoals een spoedopname van de leerling in het ziekenhuis of het overlijden van een familielid tot en met de 2e graad.  

Praktijkexamen en Herexamen 

Als het praktijkexamen niet doorgaat omdat je te laat bent, geen geldig legitimatie of theoriecertificaat hebt, komen de kosten voor de aanvraag van een nieuw examen voor rekening van de leerling. Je kunt in dit geval dus ook geen beroep doen op een gratis herexamen (die normaal gesproken van toepassing is bij pakket C). Voordat een herexamen wordt geboekt, dient de leerling minimaal 5 lessen te nemen om de rijvaardigheid te verbeteren.  

Rijschool Dinges zal de kosten van een praktijkexamen of herexamen voor haar rekening nemen als het examen niet door kan gaan door: 

  • Overlijden van een familielid t/m de 2e graad van de leerling.
  • Er geen leswagen tijdens het examen aanwezig kan zijn, dus ook geen soortgelijke vervangende auto.

Betalingen 

Voordat wordt begonnen aan de rijopleiding, wordt in overleg bekeken welke betalingsafspraken goed passen bij de leerling en Rijschool Dinges. Betalen in termijnen is uiteraard mogelijk. Als Rijschool Dinges na het verstrijken van de betalingstermijn geen betaling heeft ontvangen, kan er geen rijles meer worden genomen en wordt er geen rijexamen worden gedaan. Als de leerling in verzuim blijft, kan Rijschool Dinges een incassobureau inschakelen om het openstaand bedrag te vorderen. Alle bijkomende kosten zijn dan voor rekening van de leerling.  

Vrijwaring 

Rijschool Dinges vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aanrijdingen tijdens de rijles en rijexamens met uitzondering van voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld, of bij het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.  

Vragen 

Als u naar aanleiding van onze algemene voorwaarden nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!